Informacja o przetwarzania danych osobowych w zakresie relacji B2B

1

Administratorem danych osobowych jest Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499 Kraków, NIP: 9442245890, REGON: 123048632, KRS 0000498900, tel. +48 12 444 500, e-mail: biuro@fiberlink.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. W kwestiach ochrony danych osobowych z Fiberlink skontaktować się można za pośrednictwem e-mail: rodo@fiberlink.pl.

2

Dane przetwarzane są w celu sporządzenia i realizacji umowy, przeprowadzenia zgodnych z prawem rozliczeń a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Powyższe oznacza, że Fiberlink przetwarza dane osobowe:

  1. w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapewnienia poprawnej jakości usług) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
  2. w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
  3. w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
3

Jeśli kontrahent przekazuje Administratorowi dane osobowe swoich pracowników, na przykład w celu realizacji technicznego podłączenia usług telekomunikacyjnych (np. uzyskania dostępu do pomieszczeń), bądź pracownika z innych przyczyn oddelegowanego do współpracy z Fiberlink, to przetwarzanie tych informacji jest niezbędne do zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli prowadzenia działalności gospodarczej.

4

Przekazanie do Fiberlink danych osobowych, przez osoby zainteresowane zawarciem umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Nieprzekazanie danych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków podatkowych.

5

Odbiorcą danych osobowych mogą być m.in. następujące podmioty: podmioty obsługujące kadry i płace, podmioty świadczące na rzecz Fiberlink obsługę prawną czy podatkową, podmioty świadczące na rzecz Fiberlink obsługę informatyczną, firmy przewozowe zajmujące się dostawą towaru, producenci, dostawcy, dystrybutorzy, hurtownie, sklepy, ubezpieczyciele, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi telewizyjne lub usługi stacjonarnej telefonii cyfrowej oraz organy publiczne.

6

Dane osobowe kontrahentów przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania umowy, czyli przez czas długości przedawnienia roszczeń oraz czas niezbędny dla wykonywania obowiązków prawnych przez Fiberlink.

7

Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, które są przetwarzanie na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej i przesłanie na adres siedziby Fiberlink lub w formie dokumentowej na adres mailowy rodo@fiberlink.pl.

8

W sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

10

Fiberlink nie poddaje danych kontrahentów zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Masz pytania? Napisz do nas