Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

1

Przydatne definicje:

Administrator danych osobowych, Fiberlink – Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499 Kraków, NIP: 9442245890, REGON: 123048632, KRS 0000498900, tel. +48 12 444 50 00, e-mail: biuro@fiberlink.pl.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://fiberlink.pl/.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

2

Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są przez czas ustalony w oparciu o poniższe kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości, przepisy prawa telekomunikacyjnego);
 • okres przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora, tj. do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;
 • okres na jaki została udzielona zgoda;
 • do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą.
3

Uprawnienia Użytkowników:

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 3. Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 4. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;
 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4

Wniosek dotyczący realizacji praw Użytkowników wraz z wskazaniem z jakim żądaniem Użytkownik występuje, można złożyć:

 1. w formie pisemnej na adres: Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499- Kraków;
 2. w formie dokumentowej drogą e-mailową na adres: rodo@fiberlink.pl.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Danych osobowych Użytkownik może skierować do Administratora: adres e-mail: rodo@fiberlink.pl

5

Odbiorcy danych:

W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom będącym dostawcami usług na rzecz Administratora, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Administrator zawarł umowę o współpracy i udostępnianiu sieci. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6

Przekazywanie danych poza EOG:

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej w związku z:

 1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów;
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań Użytkowników.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) w oparciu o stosowne umowy do krajów, które na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, mogących polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7

Dane kontaktowe:

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@fiberlink.pl lub adres korespondencyjny: Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499 Kraków. W kwestiach ochrony danych osobowych z Fiberlink skontaktować się można za pośrednictwem e-mail: rodo@fiberlink.pl.

Masz pytania? Napisz do nas