Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Formularz Zamówienia

1

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499 Kraków, NIP: 9442245890, REGON: 123048632, KRS 0000498900, tel. +48 12 444 500, e-mail: biuro@fiberlink.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. W kwestiach ochrony danych osobowych z Fiberlink skontaktować się można za pośrednictwem e-mail: rodo@fiberlink.pl.

2

Złożenie zamówienia przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik zwraca się do Fiberlink z prośbą o weryfikację czy świadczenie usług pod wskazanym adresem jest możliwe lub o bezpłatną wycenę usług. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3

Dane osobowe w procesie zamówienia usług są przetwarzane:

a) w celu weryfikacji możliwości czy świadczenie usług pod wskazanym adresem jest możliwe lub bezpłatnej wyceny usług lub realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcie przed zawarciem umowy, działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, a także z przepisów prawa telekomunikacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

4

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być m.in. dostawcy, którym Fiberlink zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

5

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, bądź wniesienia sprzeciwu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

6

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, które są przetwarzanie na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej i przesłania na adres siedziby Fiberlink lub w formie dokumentowej i przesłania na adres mailowy: rodo@fiberlink.pl.

7

W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

9

W celu udostępnienia Użytkownikowi informacji reklamowej, Fiberlink w niektórych przepadkach wykorzystuje profilowanie, tj. dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Fiberlink ocenia wybrane czynniki w celu dopasowania treści od indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Masz pytania? Napisz do nas