Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
– Korespondencja e-mail i tradycyjna

1

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499 Kraków, NIP: 9442245890, REGON: 123048632, KRS 0000498900, tel. +48 12 444 500, e-mail: biuro@fiberlink.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. W kwestiach ochrony danych osobowych z Fiberlink skontaktować się można za pośrednictwem e-mail: rodo@fiberlink.pl.

2

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja oraz w celu marketingu bezpośredniego usług Fiberlink lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe oznacza, że Fiberlink przetwarza dane osobowe Użytkownika:

a) w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji, wysyłana w sprawach niezwiązanych ze świadczonymi usługami lub zawartymi umowami, z uwagi na uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

b) w celu marketingu bezpośredniego oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w związku z niezbędnością przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

3

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do obsługi korespondencji. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

4

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być m.in. dostawcy, którym Fiberlink zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. operatorzy pocztowi, dostawcy usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

5

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

6

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, które są przetwarzanie na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej i przesłania na adres siedziby Fiberlink lub w formie dokumentowej i przesłania na adres mailowy: rodo@fiberlink.pl.

7

W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada on prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

9

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Masz pytania? Napisz do nas