Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
– Uczestnictwo w programach lojalnościowych, konkursach lub promocjach

1

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499 Kraków, NIP: 9442245890, REGON: 123048632, KRS 0000498900, tel. +48 12 444 500, e-mail: biuro@fiberlink.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. W kwestiach ochrony danych osobowych z Fiberlink skontaktować się można za pośrednictwem e-mail: rodo@fiberlink.pl.

2

Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w programach lojalnościowych, konkursach i promocjach (takie jak, np. Promocja Cykliczna Fiberlink, Program Lojalnościowy Fiberlink, Promocja Przechodzę do Fiberlink, Vouchery Fiberlink, Program Ambasador) wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu zapewnienia obsługi oraz prowadzenia programów lojalnościowych, konkursów lub promocji, w celach marketingu bezpośredniego, realizacji obowiązków wynikających z programów lojalnościowych lub promocji, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3

Powyższe oznacza, że Fiberlink przetwarza dane osobowe Użytkownika:

  1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
4

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w programach lojalnościowych, konkursach lub promocjach; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zobowiązań Fiberlink wynikających z programów lojalnościowych, konkursów lub promocji i związanych z nimi obowiązków podatkowych.

5

Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być m.in. następujące podmioty: podmiot świadczący na rzecz Fiberlink obsługę prawną czy podatkową, podmiot świadczący na rzecz Fiberlink obsługę informatyczną, serwisant oprogramowania, a także firma kurierska i pocztowa. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

6

Fiberlink przetwarza dane podane w ramach zgłoszenia do konkursu przez czas niezbędny do organizacji i udokumentowania jego przebiegu, oraz składania reklamacji, nie dłuższy niż 3 lata od końca roku, w którym zostały ogłoszone wyniki konkursu, a w przypadku określonego programu lojalnościowego lub promocji do czasu realizacji celu określonego w zgodzie Użytkownika, tj. przez czas aktywnego trwania określonego programu lojalnościowego lub promocji oraz przez 3 lata po jego zakończeniu; lub do momentu cofnięcia jego zgody, bądź wniesienia przez niego sprzeciwu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej; a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

7

Użytkownik ma prawo do żądania od Fiberlink dostępu do danych osobowych, które jego dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu, a co do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej i przesłania na adres siedziby Fiberlink lub w formie dokumentowej na adres mailowy rodo@fiberlink.pl.

8

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów, a także wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań Użytkownika.

9

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych podanych osób narusza przepisy RODO Użytkownik dysponuje prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10

W celu udostępnienia Użytkownikowi informacji reklamowej, Fiberlink w niektórych przepadkach wykorzystuje profilowanie, tj. dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Fiberlink ocenia wybrane czynniki w celu dopasowania treści od indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Masz pytania? Napisz do nas