Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych

1

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499 Kraków, NIP: 9442245890, REGON: 123048632, KRS 0000498900, tel. +48 12 444 500, e-mail: biuro@fiberlink.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. W kwestiach ochrony danych osobowych z Fiberlink skontaktować się można za pośrednictwem e-mail: rodo@fiberlink.pl.

2

Dane osobowe przetwarzane są w celu wsparcia struktur sprzedażowych, realizacji działań marketingowych, przekazywania informacji handlowych i marketingowych, w szczególności informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach oferowanych przez Fiberlink (dotyczących zarówno usług telekomunikacyjnych, jak i energetycznych) oraz nawiązywania pozytywnych relacji z aktualnymi i potencjalnymi Klientami Fiberlink.

Powyższe oznacza, że Fiberlink przetwarza dane osobowe:

a) w przypadku korzystania do celów marketingu z adresów e-mail i numerów telefonów (Art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 Prawa telekomunikacyjnego) w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę w zakresie podania imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

b) w celu marketingu bezpośredniego oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w związku z niezbędnością przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

3

Realizacja powyższych celów, może polegać na:

a) Wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

b) Kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe.

4

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

5

Użytkownik ma prawo do żądania od Fiberlink dostępu do danych osobowych, które jego dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo dostępu do danych, wniesienia sprzeciwu, a co do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej i przesłania na adres siedziby Fiberlink lub w formie dokumentowej na adres mailowy rodo@fiberlink.pl.

6

Fiberlink nie poddaje danych osobowych Użytkowników zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

7

Fiberlink do celów marketingowych przetwarza dane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie Użytkownika lub do momentu cofnięcia jego zgody, bądź wniesienia przez niego sprzeciwu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

8

Fiberlink nie będzie udostępniał danych przetwarzanych w celach marketingowych innym odbiorcom, jednak w niektórych przypadkach Administrator może powierzyć przetwarzanie jego podwykonawcom lub agencji z którą współpracuje w zakresie promowania.
W wyjątkowych sytuacjach dostęp do nich mogą mieć również dostawcy oprogramowania, podmiotu świadczącego na rzecz Fiberlink obsługę prawną czy podatkową.

9

Podanie danych jak i wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne.

10

Dane osobowe przetwarzane przez Fiberlink nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

11

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych podanych osób narusza przepisy RODO Użytkownik dysponuje prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Masz pytania? Napisz do nas