Informacja o przetwarzaniu danych w celu dochodzenia i obrony roszczeń

1

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fiberlink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Tadeusza Ważewskiego 17, 30-499 Kraków, NIP: 9442245890, REGON: 123048632, KRS 0000498900, tel. +48 12 444 500, e-mail: biuro@fiberlink.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. W kwestiach ochrony danych osobowych z Fiberlink skontaktować się można za pośrednictwem e-mail: rodo@fiberlink.pl.

2

Dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Powyższe oznacza, że Fiberlink przetwarza dane osobowe Użytkownika:

a) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w związku z niezbędnością przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw, jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Fiberlink. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami umożliwiającymi prowadzenie działalności gospodarczej.

3

Podstawą do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą dokumenty zgromadzone przez Administratora w związku z realizacją zawartej umowy oraz pozyskane w toku postępowania.

4

Administrator udostępnia dane osobowe kancelarii prawnej, instytucjom związanym z wymiarem sprawiedliwości i firmom działającym na rynku dochodzenia roszczeń i odzyskiwania wierzytelności.

5

Dane są przechowywane do czasu przedawnienia okresu dochodzenia roszczeń wskazanego w przepisach Kodeksu Cywilnego. Ogólny termin przedawnienia wynosi 6 lat, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

6

Osoby, których dane są przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia roszczeń mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej i przesłania na adres siedziby Fiberlink lub w formie dokumentowej na adres mailowy rodo@fiberlink.pl.

7

W sytuacji, gdy osoba, której dane są przetwarzane uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

9

Fiberlink nie poddaje danych Użytkownika zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec niego skutki prawne lub istotnie na niego wpływać.

Masz pytania? Napisz do nas