Na czym polega Program Polska Cyfrowa?

Powszechny dostęp do Internetu, urzędy online oraz szkolenia z obsługi sieci to główne cele Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który został zaplanowany na lata 2014-2020. Jaki jest jego dokładny zakres? Kto może zdobyć dofinansowanie i skąd biorą się fundusze przeznaczone na niwelowanie nierówności w dostępie do szybkiego Internetu?

Zakres Programu Polska Cyfrowa

Dotacje z Programu Polska Cyfrowa są przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, jednostek administracji rządowej, jednostek naukowych, organizacji kultury oraz organizacji pozarządowych. Środki mogą być wykorzystane w ściśle określonych celach. Możemy podzielić je na cztery różne osie:

• oś I – projekty związanie z budową infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej dostęp do szybkiego internetu na terenach, gdzie sieć jest niedostępna lub obecna tylko w ograniczonym zakresie;
• oś II – projekty skierowane do instytucji, które oferują usługi publiczne lub aplikacje internetowe;
• oś III – projekty popularyzujące dostęp do Internetu oraz zwiększające cyfrowe kompetencje Polaków;
• oś IV – pomoc techniczna.

Powszechny dostęp do internetu szerokopasmowego

Trwający w latach 2014-2020 Program Polska Cyfrowa skupia się przede wszystkim na modernizacji i budowie sieci dostępowej szerokopasmowego internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Pozwala również na stworzenie bądź restrukturyzację sieci zapewniającej dostęp do Internetu jako uzupełnienie istniejącej już infrastruktury telekomunikacyjnej.

W miejscach, gdzie z uzasadnionych powodów nie jest możliwe osiągnięcie prędkości 30 Mb/s, np. z powodów ekonomicznych, program umożliwia również doprowadzenie wolniejszego internetu. Projekty z POPC są realizowane na terenach nieobjętych komercyjnym dostępem do internetu szerokopasmowowego.

Katalog e-usług publicznych

Drugim z filarów programu jest tzw. e-administracja, obejmująca szeroki katalog e-usług publicznych oraz aplikacje internetowe dla użytkowników sieci. Dofinansowanie może objąć rozwój usług administracji publicznej, oprogramowania edukacyjnego, telewizji on-line, wysokiej jakości muzyki i wideo. W przypadku usług realizowanych przez urzędy celem programu jest skrócenie czasu załatwiania spraw oraz możliwość złożenia wniosków bez konieczności opuszczania domu.

Kompetencje cyfrowe

Ostatnią grupą programów realizowanych w ramach Programu Polska Cyfrowa są działania mające na celu zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa w małych miastach oraz na wsi. Program jest realizowany poprzez kampanie edukacyjno-informacyjne, promujące korzystanie z sieci oraz promocję aktywnego udziału w życiu społecznym i działalności w organizacjach pozarządowych czy instytucjach lokalnych. Program zakłada też rozwinięcie potencjału programistów, co ma zapewnić rozwój cyfrowy kraju w przyszłości.

Finansowanie Programu Polska Cyfrowa

Fundusze na Program Polska Cyfrowa pochodzą z dwóch głównych źródeł – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz krajowych środków publicznych i prywatnych. W zależności od charakteru dotacji oraz beneficjenta, środki własne mogą pochodzić z pieniędzy publicznych budżetu państwa, np. funduszy gminnych lub wojewódzkich, bądź też środków prywatnych. Wartość dotacji jest szczegółowo określona w regulaminie programu. Środki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu. Każdy beneficjent przed otrzymaniem dotacji musi podpisać umowę z właściwą instytucją oferującą wsparcie.

Masz pytania? Napisz do nas